2018   • 2017   • 2016     • 2015   • 2014 and before

2017

------------------------ Journal Papers ------------------------

1.Xinyu Ou, Hefei Ling, Han Yu, Si Liu. Adult Images and Videos Recognition by Deep Multi-Context Network and Fine-to-Coarse Strategy. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 2017[Full paper]

2. Xinyu Ou, Ping Li, Hefei Ling, Si Liu, Tianjiang Wang, Dan Li. Objectness Region Enhancement Networks for Scene Parsing. Journal of Computer Science and Technology (JCST) 2017[Full paper]

3. Yao Sun, Lejian Ren, Zhen Wei, Bin Liu, Yanlong Zhai, Si Liu, A weakly supervised method for makeup-invariant face verification. Pattern Recognition 2017[Full paper]

------------------------ Conference Papers ------------------------

1. Si Liu, Yao Sun, Wei Wang, Renda Bao, Defa Zhu, Xiangbo Zhu, and Shuicheng Yan, Face Aging with Contextual Generative Adversarial Nets, ACM MM 2017[Full paper]

2. Bingke Zhu, Yingying Chen, Si Liu, Bo Zhang, Jinqiao Wang and Ming Tang, Fast Deep Matting for Portrait Animation on Mobile Phone, ACM MM 2017[Full paper]

3. Ting Liu, Yunchao Wei, Yao Zhao, Si Liu and Shikui Wei,Magic-wall: Visualizing Room Decoration, ACM MM 2017[Full paper]

4. Han Yu, Guanghui Ren, Ruihe Qian, Yao Sun, Changhu Wang, Hanqing Lu and Si Liu, RSVP: A Real-Time Surveillance Video Parsing System with Single Frame Supervision, ACM MM 2017[Demo paper][Details]

5. Lejian Ren, Si Liu, Yao Sun, JianDong, Luoqi Liu and Shuicheng Yan, Time Traveler: a real-time face aging system, ACM MM 2017[Demo paper]

6. Zhen Wei, Yao Sun, Jinqiao Wang, Hanjiang Lai, Si Liu, Learning Adaptive Receptive Fields for Deep Image Parsing Network, CVPR 2017 [Demo paper]

7. Si Liu, Changhu Wang, Ruihe Qian, Han Yu, Renda Bao, Yao Sun, Surveillance Video Parsing with Single Frame Supervision, CVPR 2017 [Paper].[Details]