2018   • 2017   • 2016     • 2015   • 2014 and before

2018

--------------------------- Journal Papers ---------------------------

1. Si Liu, Zhen Wei, Yao Sun, Xinyu Ou, Junyu Lin, Bin Liu, Ming-Hsuan Yang, Composing Semantic Collage for Image RetargetingComposing Semantic Collage for Image Retargeting, TIP 2018[ Full paper]

2. Tianzhu Zhang, Si Liu, Changsheng Xu, Bin Liu, Ming-Hsuan Yang, Correlation Particle Filter for Visual Tracking, TIP 2018. [Full Paper]

3. Zhiyong Chen, Si Liu, Yanlong Zhai, Jia Lin, Xiaochun Cao, Liang Yang. Human Parsing by Weak Structural Label. Multimedia Tools and Applications 2018[Full paper]

4. Wei Wang, Chunping Wang, Si Liu, Xiaochun Cao, Robust Target Tracking by Online Random Forests and Superpixels, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT) 2018. [Full Paper]

5. Hanjiang Lai, Yan Pan, Si Liu, Zhenbin Weng, Jian Yin, Improved Search in Hamming Space using Deep Multi-Index Hashing, TCSVT 2018[ Full paper]

------------------------ Conference Papers ------------------------

1. Si Liu, Yao Sun, Defa Zhu, Guanghui Ren, Yu Chen, Jiashi Feng, and Jizhong Han, Cross-domain Human Parsing via Adversarial Feature and Label Adaptation, AAAI 2018[ Full paper]

2. Zhen Wei, Yao Sun, Junyu Lin, Si Liu, Learning Adaptive Receptive Fields for Deep Image Parsing Network, Computational Visual Media 2018[ Full paper]

3. Xiaobo Wang, Shifeng Zhang, Zhen Lei, Si Liu, Xiaojie Guo, Stan Z. Li, Ensemble Soft-Margin Softmax Loss for Image Classification, IJCAI 2018[ Full paper]

4. Tingting Li, Ruihe Qian, Chao Dong, Si Liu, Qiong Yan, Wenwu Zhu, Liang Lin, BeautyGAN: Instance-level Facial Makeup Transfer with Deep Generative Adversarial Network, ACM MM 2018[ Full paper]