2018   • 2017   • 2016     • 2015   • 2014 and before

2018

--------------------------- Journal Papers ---------------------------

1. Xiaobo Wang, Shifeng Zhang, Zhen Lei, Si Liu, Xiaojie Guo, Stan Z. Li, Ensemble Soft-Margin Softmax Loss for Image Classification, IJCAI 2018[Full paper]

2. Si Liu, Zhen Wei, Yao Sun, Xinyu Ou, Junyu Lin, Bin Liu, Ming-Hsuan Yang, Composing Semantic Collage for Image RetargetingComposing Semantic Collage for Image Retargeting, TIP 2018[Full paper]

------------------------ Conference Papers ------------------------

1. Si Liu, Yao Sun, Defa Zhu, Guanghui Ren, Yu Chen, Jiashi Feng, and Jizhong Han, Cross-domain Human Parsing via Adversarial Feature and Label Adaptation, AAAI 2018[Full paper]

2. Zhen Wei, Yao Sun, Junyu Lin, Si Liu, Learning Adaptive Receptive Fields for Deep Image Parsing Network, Computational Visual Media 2018[Full paper]